“ฝนหลวง” …ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำในบรรยากาศ

  แนวพระราชดำริ ในปี

Read more

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการพัฒนาที่ดินมู

Read more

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา (นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ) นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2549

พระราชดำรัสพระบาทสมเ

Read more

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549

พระราชดำรัสพระบาทสมเ

Read more