พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาทและพระร

Read more

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9

พระราชดำรัสและพระบรม

Read more

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พร้อมอัญเชิญ 9 พระราชดำรัส

รวม 9 พระราชดำรัส พร

Read more

พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ แก่เด็กและเยาวชนไทย

พระราชดำรัส พระราชทา

Read more

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๒๖

“… คนไทยนำตัวนำชาติใ

Read more

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๒๑

“… การที่จะร่วมมือกั

Read more

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑

“… ท่านมีหน้าที่อันส

Read more