พระอัจฉริยภาพแนวคิดและทฤษฎี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ความเป็นมาและความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง)

ที่มา: www.youtube.c

Read more

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ในหลวงทรงอธิบายหลักการของ “ฝนหลวง” ให้นักเรียนฟัง)

  ที่มา : www.y

Read more

พระอัจฉริยภาพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการแก้ปัญหาอุทกภัยหาดใหญ่

  ที่มา : www.y

Read more

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ แสดงพระอัจฉริยะภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙

Read more