ทรงคุณค่า ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ แสดงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ในหลวง ร.๙

  อ.ปัญญา วิจิน

Read more