โครงการทำนาในพื้นที่ว่างเปล่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ความเป็นมา/แนวพระราชดำริ 

ในปี 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ประสานกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พิจารณาหาพื้นที่ว่างเปล่ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ราษฏรนำไปดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่หลักการ “พออยู่ พอกิน” ที่ได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

หน่วยงานรับผิดชอบ

 

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดหาพื้นที่ว่างเปล่า ได้จำนวน 15 ไร่ เป็นพื้นที่ทำนาประมาณ 9 ไร่ โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เป็นผู้รับผิดชอบด้านการปลูกข้าว ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงหว่าน ปักดำและเกี่ยวข้าวตั้งแต่ปี 2540 2551 รวมทั้งสิ้น 25 ครั้ง

 

ในปี 2548 คณะทำงานได้ดำเนินปรับพื้นที่ ที่เหลือจำนวน 6 ไร่ ให้เป็นแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร.

 

ทั้งนี้ ผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับแจกจ่ายให้กับเกษตรกร อีกส่วนหนึ่งจะสีเป็นข้าวสาร พระราชทานให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง

 

การดำเนินงานในระยะต่อไป

 

โครงการทำนาในพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะเป็นแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานครบวงจร เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงและเกษตรกรโดยทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการเกษตรทั้งการทำนา การปลูกผัก การปลูกไม้ผล การเลี้ยงปลาและปศุสัตว์ต่อไป

 


ที่มา : มูลนิธิชัยพัฒนา

ใส่ความเห็น