ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ปี พ.ศ.  2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห่งนี้  ทรงทราบถึงความเดือดร้อน ที่อาชีพทำสวนเมี่ยงของราษฎรตกต่ำลง  จึงทรงมีพระเมตตาพระราชทานค่าใช้จ่ายเป็นเงินประมาณ 300,000 บาท  สำหรับกรสร้างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง  บนพื้นที่ 60 ไร่  ในเขตหมู่บ้านปางบง ตำบลเทพสมเด็จ  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบจำนวน 10  หมู่บ้าน ที่เป็นคนพื้นเมืองและ ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจัดตั้งขึ้นโดยมี  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและกาแฟแก่เกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวงป่าเมี่ยงได้ทำการขยายผลการดำเนินงานไปในด้านการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์จนสามารถดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง มีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงาน 75,506.25 ไร่ มีพื้นที่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย 509 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 4,237 ไร่ ครอบคลุม 10 หมู่บ้าน ประชากรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจำนวน 873 ครัวเรือน 2,249 คน

ตำบลเทพเสด็จ  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 650 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน พื้นที่มีความลาดชันประมาณ 30 % เป็นป่าดิบเขา มีแม่น้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำกวง แม่น้ำแม่หวาน แม่น้ำแม่ตอน

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 15  องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 35 องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,680  มิลลิเมตรต่อปี

ประกอบด้วยเผ่ากะเหรี่ยง และคนพื้นเมืองรวม 2,213 คน รวมคิดเป็น 873 ครัวเรือน ในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน 28 หย่อมบ้าน

 

ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 54  กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวง 118 เชียงใหม่-เชียงราย ประมาณ กิโลเมตรที่ 42  บ้านปางแฟน จะพบป้ายทางเข้าศูนย์ด้านขวา  เลี้ยวเข้าไปอีก 10 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

 


 

เพื่อจัดระบบการวางโครงสร้างแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมทางด้านงานส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพและปริมาณของผลิตผล เพื่อพัฒนาด้านอาชีพและเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งด้านกลุ่มสหกรณ์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ใกล้เมือง ใกล้ป่า ใกล้ธรรมชาติ

 

 

งานทดสอบสาธิต
การปลูกกาแฟอราบิก้า  วานิลลา  เฟิน กล้วยไม้  ไม้ผล ได้แก่ พลับ บ้วย ส้ม และลองกอง การทดสอบงานปศุสัตว์การเลี้ยงกระต่าย
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตร  งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกพืช จำนวน  5 ชนิด ได้แก่ พืชเครื่องดื่ม (กาแฟ อราบิก้า) ไม้ผล (พลับ) ไม้ดอกไม้ประดับ (เฟินหนัง) กล้วยไม้ (ซิมบิเดี้ยม) ดอกไม้แห้ง (กูดดอยและเฟินนาคราช) และด้านการเลี้ยงสัตว์ 1 ชนิด ได้แก่ กระต่าย

 

 

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความร่วมมือในการปลูก การผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์ให้ได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและการจัดการในรูปแบบของสหกรณ์ที่มีบทบาทในการทำงานร่วมกันและพัฒนาในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน โดยผลผลิตที่ส่งผ่านมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2553 มีดังนี้ (1) ผลิตผลกาแฟ 119,389.5 กก. (2) ผลิตผลเฟินหนัง 24,760 ใบ (3) ผลิตผลเสาวรส 1,385 กิโลกรัม (4) ผลิตผลกระต่าย 555 ตัว (835.3 กิโลกรัม) (5) ผลิตผลเห็ดหูหนู 3,761 ถาด (6) ผลิตผล เห็ดนางรมดอย 4,061 ถาด (7) ผลิตผล เห็ดหอมสด 6,292 ถาด และเกษตรกรจะมีรายได้จากการขายผลผลิตในชุมชน (ผ่านตลาดโครงการหลวง) เป็นเงิน 10,500,510.50 บาท

 

ที่มา:http://royalprojectthailand.com

ใส่ความเห็น