พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาทและพระร

Read more

โหลดฟรี E-book “พระราชประวัติ” และ “พระบรมราโชวาท” ในหลวงรัชกาลที่9

  วธ.จัดทำ E-bo

Read more

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9

พระราชดำรัสและพระบรม

Read more

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พร้อมอัญเชิญ 9 พระราชดำรัส

รวม 9 พระราชดำรัส พร

Read more

พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ แก่เด็กและเยาวชนไทย

พระราชดำรัส พระราชทา

Read more

พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะครู

พระราชดำรัส พระบรมรา

Read more

พระราชดำรัส ” พระราชทานเนื่องในวันปีใหม่ วันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ “

  พระราชดำรัสพร

Read more

พระราชดำรัส ” พระราชทานเนื่องในวันปีใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ “

พระราชดำรัสพระบาทสมเ

Read more

พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖

“…ในการด

Read more

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๒๖

“… คนไทยนำตัวนำชาติใ

Read more