งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรประมง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

“การเกษตรนั้นถือได้ว

Read more