โครงการ ฝายบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ฝายบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น

 รายละเอียด โครงการ ฝายบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกห้วยธรรมชาติและก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๕/๑๑๓๓๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๕) ตามที่ราษฎรบ้าน หัวนากลางได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ้านแท่น อำเภอ ชนบท จังหวัด ขอนแก่น

ผลการดำเนินงาน ปี 2547

ก่อสร้างฝาย ๒ แห่ง  พร้อมอาคารประกอบ และขุดลอกลำห้วย กว้าง  ๒๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐  เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

๑.    ทำให้ราษฎรหมู่บ้านหัวนากลาง ๒๐๐ ครัวเรือน ๘๐๐ คน ได้มีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี

๒.   สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ทำการเกษตร ๕๐๐ ไร่ ทำให้ราษฎรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น และสามารถยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นด้วย

ระหว่างก่อสร้างฝาย คสล. แบบ  Duck  Bill  Weir                     ขุดลอกลำห้วย กว้าง ๒๐ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร

 


ที่มา : http://km.rdpb.go.th/Project/View/7622