โครงการจัดหาน้ำเสริมให้กับอ่างยะลูตง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.ยะลูตง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

โครงการจัดหาน้ำเสริมให้กับอ่างยะลูตง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.ยะลูตง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส พิมพ์ อีเมล
พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร โครงการฝายทดน้ำบ้านปาแดกือแยปะลุ ตำบลกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำและอ่างเก็บน้ำที่สูงขึ้นตามแนวเขา เพื่อส่งน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภคและการเกษตรให้กับราษฎรในเขตบาเจาะซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาวางโครงการในเบื้องต้นแล้ว กำหนดรูปแบบเป็นอ่างเก็บน้ำแต่เนื่องจากบริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่สวนผลไม้และสวนยางพารา ราษฎรเจ้าของสวนผลไม้ไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ จึงได้ชะลอไปก่อน ต่อมาราษฎรในเขตบ้านยะลูตงและบ้านใกล้เคียงมีจำนวนประชากรและครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ทำให้อ่างเก็บน้ำยะลูตง ซึ่งแต่เดิมส่งน้ำให้ราษฎรใช้ในการอุปโภค – บริโภคและการเกษตรมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ  โครงการชลประทานนราธิวาสพิจารณาช่วยเหลือโดยจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับอ่างยะลูตง 2 เพื่อแก้ไขปัญหาและสนองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อจัดน้ำเสริมให้กับอ่างยะลูตง อันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้ใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรให้กับราษฎรในเขตหมู่บ้านยะลูตง บ้านกาเยาะมาตี และบ้านใกล้เคียง ตำบลกาเยาะมาตี          อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ให้มีน้ำใช้ได้ตลอดปี

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

  • สามารถผันน้ำเสริมให้กับอ่างยะลูตง อันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้ใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรให้กับราษฎรในเขตหมู่บ้านยะลูตง บ้านกาเยาะมาตี และบ้านใกล้เคียง ตำบลกาเยาะมาตี          อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ให้มีน้ำใช้ได้ตลอดปี

ลักษณะโครงการ

  • ข้อมูลอุทกวิทยา
  • พื้นที่รับน้ำเหนืออ่างฯ 3.50 ตารางกิโลเมตร

ในปีงบประมาณ 2540 ใช้งบประมาณ 5,500,000 บาท

            ลักษณะโครงการ

  • ก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปิดกั้นลำน้ำห้วยหินอาบ ขนาดสันฝายสูง 1.50 ม.ยาว15.00 ม.
  • ท่อผันน้ำขนาด ø 0.20 ม.ความยาว 1,320 กม.พร้อมอาคารประกอบตามแนวท่อส่งน้ำ

การบริหารจัดการน้ำ

  • ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจรูปแบบของโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นด้านต่างๆ จากราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะดำเนินการ (Public Hearing) แล้วจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535

 

โครงการจัดหาน้ำเสริมให้กับอ่างยะลูตง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านยะลูตง  หมู่ที่ 2  ตำบลกาเยาะมาตีอำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส

 

nara13

ที่มา rid.go.th