โครงการจัดหาน้ำเพิ่มเติมสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์วิจัยยาง เขาสำนัก ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

โครงการจัดหาน้ำเพิ่มเติมสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์วิจัยยาง เขาสำนัก ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส พิมพ์ อีเมล
ที่ตั้งโครงการ

บ้านรอตันบาตู   หมู่ 3 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส

พิกัด 47N RH163-048  ระวาง 5321I  มาตราส่วน 1: 50,000

พระราชดำริ

                     เมื่อวันที่ 25  กันยายน 2535   ณ   ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา    จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริให้นายสวัสดิ์  วัฒนายากร อธิบดีกรมชลประทาน  พิจารณาก่อสร้างโครงการส่งน้ำจากแม่น้ำบางนราหรือแหล่งน้ำใกล้เคียง เพิ่มเติมให้แก่อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีไม่เพียงพอแก่ความต้องการใช้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ทำการเกษตรบริเวณใกล้เคียงศูนย์

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

                     ·  เพื่อส่งน้ำช่วงเหลือพื้นที่วิจัยสวนยาง และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ภายในศูนย์วิจัยยางเขาสำนัก ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยสาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ตลอดทั้งปี

·  เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือการอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรบริเวณพื้นที่รอบศูนย์วิจัยยางเขาสำนัก ประมาณ 10 ครัวเรือน

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

                      ·  มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

·  มีน้ำกิน-น้ำใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

·  สภาพแวดล้อมได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

·  การใช้ที่ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

·  สนับสนุนการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์วิจัยฯ

ลักษณะโครงการ

                      ก่อสร้าง ก.พ 2542 ใช้งบประมาณ 1,935,000.-

                      ·  วางท่อส่งน้ำขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบในท่อส่งน้ำ ยาวรวม 1+452.970 กม.

                     ก่อสร้าง เม.ย 2542 ใช้งบประมาณ 263,300

                     ·   ก่อสร้างถังกรองน้ำและถังเก็บน้ำใส ขนาดบรรจุ 50 ลบ.ม. จำนวน  4 แห่ง

ก่อสร้าง เม.ย 2542 ใช้งบประมาณ 81,600

                    ·  ก่อสร้างจุดจ่ายน้ำให้แก่ราษฎร จำนวน 4 แห่ง

ที่มา rid.go.th