โครงการจัดหาน้ำเพิ่มเติม เพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคบ้านกาแนะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก
โครงการจัดหาน้ำเพิ่มเติม เพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคบ้านกาแนะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พิมพ์ อีเมล
ที่ตั้งโครงการ

บ้านการแนะ   หมู่ 3 ตำบลกะลุวอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส

พิกัด 47N rh155-042  ระวาง 5321I  มาตราส่วน 1: 50,000

พระราชดำริ

                     เมื่อวันที่ 25  กันยายน 2535   ณ   ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา    จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริให้นายสวัสดิ์  วัฒนายากร อธิบดีกรมชลประทาน  พิจารณาก่อสร้างโครงการส่งน้ำจากแม่น้ำบางนราหรือแหล่งน้ำใกล้เคียง เพิ่มเติมให้แก่อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีไม่เพียงพอแก่ความต้องการใช้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ทำการเกษตรบริเวณใกล้เคียงศูนย์

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

                    ·  เพื่อส่งน้ำช่วงเหลือพื้นที่การเกษตร สวนผลไม้ พืชผักสวนครัวบริเวณบ้านกาแนะ  ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ได้ตลอดปี

·  เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือการอุปโภค-บริโภค บ้านกาแนะ ประมาณ 120 ครัวเรือน

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

                    ·  มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

·  มีน้ำกิน-น้ำใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

·  สภาพแวดล้อมได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

·  การใช้ที่ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลักษณะโครงการ

                    ก่อสร้าง ก.พ 2542 ใช้งบประมาณ 2,753,400.-

                              ·  วางท่อส่งน้ำขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบในท่อส่งน้ำ ยาวรวม 2+029.544 กม.

ก่อสร้าง เม.ย 2542 ใช้งบประมาณ 1,052,000

                               ·  ก่อสร้างถังกรองน้ำและถังเก็บน้ำใส ขนาดบรรจุ 50 ลบ.ม. จำนวน  4 แห่ง

                    ก่อสร้าง เม.ย 2542 ใช้งบประมาณ 204,000

                              ·  ก่อสร้างจุดจ่ายน้ำให้แก่ราษฎร จำนวน 10 แห่ง

ที่มา www.rid.go.th