โครงการฝายบ้านแอแจะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

โครงการฝายบ้านแอแจะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส พิมพ์ อีเมล
พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  2523  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายทดน้ำรือเปาะและทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านแมะแซและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลดุซงญอ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองบองอให้เป็นฝายทดน้ำแบบถาวรโดยเร่งด่วน  แทนฝายเดิมของราษฎรที่ชำรุดใช้งานไม่ได้  พร้อมทั้งสร้างอาคารบังคับน้ำปากคูส่งน้ำ และขุดคูส่งน้ำไปเชื่อมกับคูส่งน้ำเดิมของราษฎรด้วย กรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่ 16 ได้สนองพระราชดำริวางโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำในลำน้ำสาขาของคลองบองอ  คือ  ฝายทดน้ำสุแฆ  ฝายทดน้ำยะออ  ฝายทดน้ำแอแจะ  ฝายทดน้ำบ้านลูโบ๊ะและฝายทดน้ำบ้านลิบง  โดยได้เริ่มทำการก่อสร้างบ้านสุแฆและบ้านยะออก่อน  ส่วนฝายบ้านแอแจะได้ดำเนินการสำรวจภูมิประเทศเพื่อออกแบบและจัดเข้าแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปี 2526

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อการเกษตรในฤดู 350 ไร่ นอกฤดู – ไร่

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

  • ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรใช้น้ำจาก ทรบ.ทาเนาะ กือมาแย

ลักษณะของโครงการ

ข้อมูลอุทกวิทยา

  • พื้นที่รับน้ำ 62 ตารางกิโลเมตร

ก่อสร้างปี 2538  งบประมาณ  422,000 บาท

  • ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 2.80 เมตร สันฝายยาว 21.70 เมตร จำนวน 1 แห่ง
  • ทรบ.ปากคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย ขนาด 1- Æ 0.80 เมตร ยาว 15.20 เมตร
  • ทางน้ำล้นฉุกเฉิน ยาว 150.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

การบริหารจัดการน้ำ

  • ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายบ้านแอแจะ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2529

 

โครงการฝายบ้านแอแจะ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลผดุงมาตร

อำเภอจะแนะ   จังหวัดนราธิวาส

 

 

nara4

ที่มา rid.go.th