โครงการฝายทดน้ำบ้านไร่เหนือพร้อมระบบส่งน้ำไว้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านไร่เหนือ หมู่ 4 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

โครงการฝายทดน้ำบ้านไร่เหน

Read more