โครงการฝายทดน้ำบ้านบาลูกาสนอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.4ตําบลตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

โครงการฝายทดน้ำบ้านบาลูกาสนอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.4ตําบลตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

 

พระราชดำริ

เนื่องด้วยวันที่  25   สิงหาคม  2526     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการฝายพงบือเราะ และโครงการฝายปาลอบาต๊ะ ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้  “ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำต่างๆ บริเวณเทือกเขาบูโดด้านทะเลและ  ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่นาบริเวณเชิงเทือกเขาบูโดจนจดขอบพรุบาเจาะ ตามความเหมาะสม   ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงกับโครงการระบายน้ำพรุบาเจาะทำให้สามารถส่งน้ำระบายน้ำ และบรรเทาอุทกภัย  ให้แก่พื้นที่นาตั้งแต่บริเวณเชิงเทือกเขาบูโด  จนจดพรุบาเจาะได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกูแว โดยเร่งด่วน  เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆในเขตตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ ประมาณ 5,000 ไร่  สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝน-ฤดูแล้งและมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคตลอดปีด้วย” กรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจภูมิประเทศ แต่ติดปัญหาเรื่องที่ดินจึงชลอโครงการไว้   ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2539  องค์การบริหารส่วนตำบล         ตะปอเยาะ  อำเภอยี่งอ   จังหวัดนราธิวาส   ได้มีหนังสือถึงนายอำเภอยี่งอ เรื่องขอให้สร้างประปาน้ำตกภูเขาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค บริเวณบ้านบาลูกาสนอ และ หมู่บ้านใกล้เคียงจึงได้จัดเข้าแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยออกแบบเป็นฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบท่อส่งน้ำ พร้อมถังกรองน้ำ และเก็บน้ำ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • อุปโภค-บริโภค 4 หมู่บ้าน 900 ครอบครัว

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

  • สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค 4 หมู่บ้าน 900 ครัวเรือน

ลักษณะโครงการ

  • ข้อมูลอุทกวิทยา
  • พื้นที่รับน้ำเหนือฝาย 2.5 ตารางกิโลเมตร

 

ก่อสร้างปี 2540 งบประมาณ 19,019,000  บาท

  • ฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 2.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง สันฝายยาว 20.00 เมตร
  • ท่อส่งนํ้าขนาด ø 0.20 , 0.15 , 0.10 เมตร ความยาวรวม 15,998 เมตร
  • ถังกรองนํ้า-ถังเก็บนํ้า 11 แห่ง

 

การบริหารจัดการน้ำ

  • ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น้ำแล้ว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2541

 

โครงการฝายทดน้ำบ้านบาลูกาสนอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านบาลูกาสนอ  หมู่ที่  4 ตําบลตะปอเยาะ  อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

nara27


ที่มา: www.rid.go.th