โครงการ ฝายคลองบือแนลูวา ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

โครงการ ฝายคลองบือแนลูวา ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ฝายคลองบือแนลูวา ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ตั้ง

ตำบล ลาโละ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

พระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายคลองบือแนลูวาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายสะอารี สาลาแม ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านกูยิ หมู่ที่4 ตำบลลาโละ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบริเวณคลองกูยิ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005.5/23233 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551)

ผลการดำเนินงาน

ปี พ.ศ. 2552 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายคลองบือแนลูวา มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ทดแทนฝายเดิมที่ชำรุด พร้อมทั้งก่อสร้างระบบคูส่งน้ำเพิ่มเติม ความยาวรวม 1,280.00 เมตร  ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายคลองบือแนลูวาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เพื่อให้ราษฎรได้บริหารจัดการน้ำกันเองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้ราษฎรหมู่ที่ 2 3 และ 4 ตำบลลาโละ จำนวน 264 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรจำนวน 832 ไร่ มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรในพื้นที่ที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบให้ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

Description: DSC09481

ฝายทดน้ำเดิม ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม

Description: DSC09500

พื้นที่การเกษตร จำนวน 832 ไร่ และบ้านเรือนราษฎรหมู่ที่ 2  3 และ 4 ตำบลลาโละ

ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

Description: DSC09506

แผนที่โครงการ

 

 


ที่มา : http://km.rdpb.go.th/Project/View/7990