โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอ


โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอ

***************************************************

พระราชดำริเมื่อ
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้า ฯรับโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อจากอ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549 ตามที่นายจรูญ ดุล ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภค – บริโภค
สถานที่ตั้งโครงการ
           บ้านดงขนุน  หมู่ที่ 7 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
           1.เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเพาะปลูกให้ราษฎรตำบลธารทอง และตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

           2.เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค

ระยะเวลาก่อสร้าง
           1 ปี (ปีงบประมาณ 2551) งบประมาณ 7,035,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
           – ท่อส่งน้ำ ชนิดท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 600 เมตร
           – ท่อข้ามทางระบายน้ำล้น เป็นท่อ  PVC   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร  จำนวน 1 แห่ง
           – Blow  Off  จำนวน 1 แห่ง
           – Air  Release Value  จำนวน 1 แห่ง

           – Baffled  Outlet จำนวน 1 แห่ง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
           สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ 3,000  ไร่ และเป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค ให้แก่ราษฎร

ภาพโครงการ

snator

ที่มา:http://www.rid.go.th