เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 และทรงงานเขื่อนกระเสียว

เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 และทรงงานเขื่อนกระเสียว

พลับพลาที่ประทับ บนเขื่อนกระเสียว

พลับพลาที่ประทับ บนเขื่อนกระเสียว
เขื่อนกระเสียวตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 และทรงงานเขื่อนกระเสียว : ชาวอำเภอด่านช้าง สำนึกคุณอนันต์แผ่ไพศาลทั่วถิ่นไทย พระบารมียิ่งใหญ่ไพศาลที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังเขื่อนกระเสียว เพื่อประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน และพักผ่อนพระราชอิริยาบถ ในคราวเสด็จมาเปิดป้ายอาคารเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 พระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน และทอดพระเนตรติดตามโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว ณ กิ่งอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีในเวลานั้น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2518


ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เสด็จพระราชดำเนินไปในทุกพื้นที่ แม้จะทุรกันดาร เดือนกรกฎาคม ปี 2518 นับเป็นช่วงเวลาอันปลื้มปิติ ของพสกนิกรชาวด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ซึ่งการเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอด่านช้างสมัยนั้นยากลำบากมาก แต่ก็ไม่อาจห้ามความมุ่งมั่น ในพระราชหฤทัยของพระองค์ได้ ติดตามได้จากรายงาน

 

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

ร9 เสด็จด่านช้าง 15 กรกฎาคม 2518

อำเภอด่านช้าง โดยสโมสรไลออนส์ด่านช้างผู้ริเริ่ม และความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้จัดโครงการปรับปรุงพลับพลาที่ประทับแห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน โดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ขึ้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกร และเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวอำเภอด่านช้าง ขณะนี้การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ โดยใช้เงินบริจาคจากทุกภาคส่วน จำนวน 2.8 ล้านบาท


ที่มา: http://www.suphan.biz