โครงการท่อระบายน้ำโคกเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโคกเคียน ม.1 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

โครงการท่อระบายน้ำโคกเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโคกเคียน ม.1 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พิมพ์ อีเมล

พระราชดำริ

ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อปี 2519 ผู้ใหญ่บ้านโคกเคียนได้กราบบังคมทูลพระกรุณาถึงปัญหาน้ำท่วมนาข้าวบริเวณขอบพรุ พื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่  เนื่องจากในระยะฤดูฝนน้ำในพรุจะเอ่อล้นขึ้นมาท่วมนาข้าวเสียหายเป็นประจำทุกปี       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในบริเวณดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อเก็บกักน้ำและระบายน้ำที่ท่วมขังพื้นที่การเกษตร ประมาณ 3,500 ไร่
 • เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้าพื้นที่การเกษตร

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

 • เก็บกักน้ำและระบายน้ำที่ท่วมขังพื้นที่การเกษตร จำนวน 3,500 ไร่
 • ป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้าพื้นที่การเกษตร

ลักษณะโครงการ

 • ข้อมูลอุทกวิทยา
 • พื้นที่รับน้ำเหนือท่อระบายน้ำ 9.40 ตารางกิโลเมตร
 • ก่อสร้างปี 2520 งบประมาณ 3,493,800.- บาท
 • ท่อระบายน้ำขนาด ø 2.00×2.40 เมตร ยาว 12.00 เมตร 1 แห่ง
 • ทำนบดินขนาดสูง 1.75 ม.ขนาดหลังทำนบกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50 เมตร

ลาดข้าง 1:2

 • ขุดลอกคลองขนาดก้นกว้าง 10.00 ม.ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร

ลาดข้าง 1:2                     

การบริหารจัดการน้ำ

 • ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2528
 • ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาร่างระเบียบและกฎข้อบังคับการบริหารจัดการน้ำชลประทาน เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับชุมชน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2529

ปัญหาและอุปสรรค

 • ด้านโครงสร้าง

เนื่องจาก ทรบ.โคกเคียน ซึ่งก่อสร้างปี 2520 ปิดกั้นคลองโคกเคียน เพื่อเก็บกักน้ำระบายน้ำและป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 3,500 ไร่ ปัจจุบันทรบ.ได้ก่อสร้างมานาน ประกอบกับอาคารตั้งอยู่ใกล้ทะเล ทำให้ตัวอาคารเสื่อมสภาพลงไม่สามารถเก็บกักน้ำและป้องกันน้ำเค็มได้รวมทั้งคลองโคกเคียนเกิดการตื้นเขินทำให้ในฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน เกิดน้ำท่วมขัง

แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา

 • ด้านโครงสร้าง

เห็นควรปรับปรุงก่อสร้างทรบ.โคกเคียนใหม่ ขนาด 3 – 2.40 x 2.00 เมตรพร้อมขุดลอกคลองโคกเคียน

ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการท่อระบายน้ำโคกเคียน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2520

 

โครงการท่อระบายน้ำโคกเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านโคกเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

nara18

ที่มา rid.go.th