โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ทางทะเลเฉลิมพระเกียรติ ฯ

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ทางทะเลเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ประวัติความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ทางทะเลเฉลิมพระเกียรติ ฯ
         ในระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยขาดการจัดการที่เหมาะสม จึงก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว และมีความพยายามที่จะอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในสภาพที่ดี ลดสภาพเสื่อมโทรม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นเวลานาน และเป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบไปอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของระบบนิเวศวิทยาทางทะเล คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ๔ มิ.ย.๓๔ ให้กองทัพเรือ กรมป่าไม้ กรมประมง ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน การป้องกันการทำลายปะการัง และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร และสภาพแวดล้อมในทะเล
         กองทัพเรือ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และดำเนินงานตาม โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน โดยกองทัพเรือ ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นรับผิดชอบเรียกว่า คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งกองทัพเรือ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเล คณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพ แวดล้อมชายฝั่ง คณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล ศูนย์อนุรักษ์สภาพแวดล้อมในแม่น้ำเจ้าพระยา และคณะกรรมการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ ใน พ.ศ.๒๕๓๙ และรัฐบาลมีนโยบาย ที่จะจัดให้มีโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ จึงเป็นโอกาสดี ที่จะเร่งรัด และเพิ่มระดับการปฏิบัติ ในการอนุรักษ์ ฯ ให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ไปพร้อม ๆ กับการประชาสัมพันธ์ให้ หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน ร่วมมือใน การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เพราะประชาชนชาวไทย ซึ่งต่างมีความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โครงการนี้กองทัพเรือ ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ และองค์กรเอกชนอื่น ๆ ที่ดำเนินการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแบ่งการดำเนินการออกเป็น ๕ งานดังนี้
         ๑.การเก็บสิ่งปฏิกูลใต้น้ำและชายฝั่งทะเล
         ๒.การปลูกปะการัง
         ๓.การเพาะเลี้ยงเต่าทะเล
         ๔.การเพาะเลี้ยงหอยนมสาว
         ๕.การประชาสัมพันธ์
หน่วยงานรับผิดชอบ
         หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพเรือ
         หน่วยงานสนับสนุน
              มหาวิทยาลัยบูรพา
              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              ธนาคารอาคารสงเคราะห์
              องค์กรเอกชนอื่น ๆ ที่ดำเนินงานด้านอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
         ๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติปีที่ ๕๐
         ๒. เพื่อลดการทำลายสภาพแวดล้อมทางทะเล และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลาย ให้กลับมีสภาพดีขึ้น และเป็นมรดกของชาติสืบไป
         ๓. เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร และสภาพแวดล้อมในทะเล
         ๔. เพื่อเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยและผลผลิตของสัตว์ทะเล
ลักษณะของโครงการ
         เป็นงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล เพื่อดำเนินงานอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเล เสริมการดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฯ ที่กองทัพเรือดำเนินการอยู่แล้ว ให้ปรากฏผลในทางปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม ในระยะเวลาที่รวดเร็ว มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ให้สัมฤทธิ์ผล ในระดับหนึ่ง ภายใน พ.ศ.๒๕๓๙ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ เป็นปีที่ ๕๐
ระยะเวลาดำเนินการ
         เริ่มต้น ๑ มกราคม ๒๕๓๘

         สิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๙

การดำเนินการ แบ่งการดำเนินการเป็น ๕ งานดังนี้

         ๑.การเก็บสิ่งปฏิกูลใต้น้ำและชายฝั่งทะเล บริเวณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา
         ๒.เชิญชวนและขอความร่วมมือจากประชาชน ส่วนราชการต่าง ๆ สถานศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชนทำความสะอาดและเก็บสิ่งปฏิกูลชายฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล และมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลทำให้เกิดความสกปรก และเกิดสภาพเสื่อมโทรมขึ้น โดยขอบเขตที่จะดำเนินการจะกำหนดตามลักษณะของสถานที่นั้น ๆ
         ๓.เชิญชวน และขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชมรมดำน้ำ ทำความสะอาดเก็บสิ่งปฏิกูลใต้น้ำ เก็บซากอวน บริเวณเกาะคราม และบริเวณเกาะแสมสาร
         ๔.ห้วงเวลาดำเนินการ จะพิจารณาตามความเหมาะสม ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของโครงการ ฯ โดยเน้นหนัก ในห้วงระยะเวลาที่มีนักท่องเที่ยว จำนวนมาก
         ๕.การปลูกปะการัง
         ๖. ขอความร่วมมือจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ในการสำรวจ วางแผนปลูกปะการัง เพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง
         ๗. พื้นที่เป้าหมายในเบื้องต้น จะดำเนินการที่เกาะต่าง ๆ บริเวณอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร และจะขยายการดำเนินการไปยังเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของประภาคารที่กองทัพเรือรับผิดชอบ และบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งหน่วยของกองทัพเรือ
         ๘. การเพาะเลี้ยงเต่าทะเล
         ๙. เพาะฟัก และเพาะเลี้ยงเต่าทะเลและกระทะเล ให้ได้จำนวนทั้งสิ้น ๕๐,๙๓๙ ตัว ในพื้นที่ ๓ แห่ง คือ เกาะคราม สถานีสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
         ๑๐. การดำเนินการปล่อยเต่าทะเลและกระทะเล ตามระยะเวลาและพื้นที่ที่เหมาะสม โดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย
         ๑๑. การเพาะเลี้ยงหอยนมสาว เพาะเลี้ยงหอยนมสาวที่สถานีสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แล้วนำไปปล่อยสู่แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติบริเวณเกาะต่าง ๆ บริเวณอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเกาะที่เป็นที่ตั้งประภาคาร ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ และบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งหน่วยของกองทัพเรือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองทัพเรือดูแลได้ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของลูกหอย โดยจะปล่อยลูกหอยให้ได้จำนวนทั้งสิ้น 350,939 ตัว
         ๑๒. การประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จะเป็นหน่วยหลักในการประชาสัมพันธ์ โดยจะดำเนินการเป็นส่วนรวม ดังนี้
         ๑๓. จัดทำสารคดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเลในงานดังกล่าว ตามความเหมาะสม แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ โดยขอความร่วมมือเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในด้านการจัดทำสารคดีร่วมดำเนินการด้วย
         ๑๔. จัดทำสปอตเผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมทางทะเล
         ๑๕. จัดการแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเลเฉลิมพระเกียรติ เป็นส่วนรวมโดยเรียนเชิญผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ให้การสนับสนุน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมในการแถลงข่าวด้วย
         ๑๖. เชิญสื่อมวลชน และผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องไปเยี่ยมชม และทำข่าวการดำเนินงานตามโครงการในงานต่าง ๆ ทั้ง ๔ งาน ดังกล่าวแล้ว
งป.ดำเนินการ
         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๙,๘๑๒,๕๐๐.-บาท (เก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกองทัพเรือจะดำเนินการจัดหา และขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
พื้นที่ดำเนินการ
         ในทะเลและชายฝั่งบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
         ๑.เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงครองราชย์ ปีที่ ๕๐
         ๒.สามารถเพิ่มระดับของการดำเนินการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเล ให้สูงขึ้น จากที่กองทัพเรือดำเนินการอยู่เดิม จนสามารถเห็นผลการปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม ได้ภายใน ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙
         ๓.สภาพแวดล้อมทางทะเลถูกทำลายลดน้อยลง และส่วนที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู ให้มีสภาพดีขึ้น
         ๔.ผู้เข้าร่วมโครงการ และประชาชน จะตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมในทะเล และมีจิตสำนึก ที่จะมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติในทะเล

๕.สามารถเพิ่มผลผลิตทรัพยากรทางทะเลได้ระดับหนึ่ง

 

ที่มา http://www.xn--12co9drbac8a9as5aiidh8isei1npa.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=116&id=309