โครงการ ฝายวัดป่าทับไฮ ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำวัดป่าบ้านทับไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

 รายละเอียดโครงการ

โครงการ ฝายวัดป่าทับไฮ ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำวัดป่าบ้านทับไฮ ตำบลหนองแสง อำเภอแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ (วันที่ ๒๑เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑)

สถานที่ตั้ง

ตำบล แสงสว่าง อำเภอ หนองแสง จังหวัด อุดรธานี

ผลการดำเนินงาน ปี 2546

กรมชลประทาน ได้ก่อสร้างฝายทดน้ำ ซึ่งเป็นฝายหินก่อ และอาคารประกอบ 8 แห่ง สันฝายสูง 1 เมตร 7 แห่ง และสูง 2 เมตร 1 แห่ง พร้อมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและถังพักน้ำ มีความจุ 7,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

1. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพระภิกษุที่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านทับไฮ ให้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

2. นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความชุ่มชื้นและอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ต้นน้ำลำธาร รวมทั้งสามารถรักษาสภาพน้ำซับไว้ให้ราษฎรมีน้ำใช้ตลอดปี

ฝายทดน้ำวัดป่าบ้านทับไฮ                                                                     วัดป่าบ้านทับไฮ

พิกัด ๑๘๙๒๓๐๐ N   ๒๕๗๙๐๐ E ระวาง ๕๕๔๓-III


ที่มา : http://km.rdpb.go.th/Project/View/6726