โครงการพัฒนาที่ดินเสื่อมโทรม บริเวณเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โครงการพัฒนาที่ดินเสื่อมโทรม บริเวณเขาชะงุ้ม

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

ความเป็นมา

  ปี 2543 นายสี วรรณเทวี  มีความประสงค์จะน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 3 แปลง ในเขตอำเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี เนื้อที่รวม 63-1-3 ไร่ มูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553

พระราชดำริ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้ดำเนินการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) พื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า 2) พื้นที่เพื่อการพัฒนา 3) พื้นที่ที่ปล่อยไว้ในสภาพเดิม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน

ผลการดำเนินงาน

 สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 ได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ ดังนี้

1. พื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า (เขตสงวนเพื่ออนุรักษ์) 21.19 ไร่ (36.68%)

2. พื้นที่การพัฒนา (การเกษตร) 7.07 ไร่ (11.17%)

3. พื้นที่ปล่อยไว้ในสภาพเดิม (พื้นที่เบ็ดเตล็ด) 33.00 ไร่ (52.15%)

การดำเนินงานในระยะต่อไป

สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

1. ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ตามแผนงานที่ได้วางไว้

2. ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่และรายงานผลเป็นระยะ ๆ


ที่มา : มูลนิธิชัยพัฒนา