ฝายห้วยบ่อส้ม จังหวัดเชียงราย

ฝายห้วยบ่อส้ม  จังหวัดเชียงราย

 

พระราชดำริ
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายห้วยบ่อส้มพร้อมอาคารประกอบ และท่อระบายน้ำปากคลองฝั่งซ้ายไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 เพื่อช่วยเหลือราษฎร 17 หมู่บ้าน ในตำบลป่าแดด  ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนรวมทั้งขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง  ตามที่นายผล  อินต๊ะไชยวงค์  กำนันตำบลป่าแดด  ได้ขอพระมหากรุณา

สถานที่ตั้ง
         บ้านสันขี้เหล็ก  หมู่ที่ 6  ตำบลป่าแดด  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
          –  เพื่อจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎร  17 หมู่บ้านในตำบลป่าแดด  ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค  รวมทั้งเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร

ระยะเวลาก่อสร้าง

1 ปี (ปีงบประมาณ  2552) งบประมาณทั้งสิ้น  17,448,500  บาท

รายละเอียดโครงการ
         –  ฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่  ขนาดสันฝายสูง  2  เมตร ยาว 21  เมตร
–  ประตูระบายทรายและสะพานคนเดิน
–  ทรบ. ปากคลองฝั่งซ้าย  กว้าง  3.50  เมตร  ยาว 13.00  เมตร
–  คลองส่งน้ำ  กว้าง  1.50  เมตร  ยาว  3,650  เมตร
–  รางริน  ความยาว  265  เมตร
–  ท่อรับน้ำเข้าแปลงนา  จำนวน  16  แห่ง
–  อาคารแบ่งน้ำ  จำนวน  5  แห่ง
–  อาคารท่อลอดถนน  จำนวน  9  แห่ง
–  อาคารรับน้ำ  จำนวน  2  แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ
         1. สามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ  รวมทั้งสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรได้  4,100  ไร่ในฤดูฝน  และ  1,500  ไร่  ในฤดูแล้ง
2. สามารถบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยด้านท้ายน้ำของโครงการฯ

ภาพโครงการ

bosom

ที่มา:http://www.rid.go.th