โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยทรายงาม

โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยทรายงาม

*************************************************

พระราชดำริเมื่อ
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยทรายงามไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือที่ รล 0005/22945 ลงวันที่  9 พฤศจิกายน 2549 ซึ่ง นายบุญปั๋น  กันทะเรือน  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำบริเวณห้วยทรายงามเพื่อช่วยเหลือราษฏรที่ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร  จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือของสำนักงาน   กปร.  ร่วมกับกรมชลประทาน สามารถช่วยเหลือโดยการขุดลอกลำห้วยทรายงามและก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นลำห้วย  จำนวน 3 แห่ง เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำและช่วยเหลือราษฎรได้ตลอดปี

สถานที่ตั้งโครงการ
           บ้านห้วยประสิทธิ์  หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
วัตรถุประสงค์ของโครงการ
           1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งของราษฎร
           2. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคของราษฎร
           3. เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ

           4. เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด

ระยะเวลาก่อสร้าง
           1 ปี (ปีงบประมาณ 2551) งบประมาณ 3,000,000 บาท

รายละเอียดโครงการ

           ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำและงานดิน ทำนบดิน  3  แห่ง
กิจกรรมอาคารระบายน้ำ
– ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
– Gate Valve ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
           1. โครงการอนุรักษ์ต้นห้วยทรายงาม  เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยประสิทธิ์  ซึ่งประกอบด้วยราษฎร จำนวน 83 ครัวเรือน 303 คน ได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคตลอดปีนอกจากนี้  ยังจะช่วยให้พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบ้านห้วยประสิทธิ์รวมพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ได้รับน้ำเพื่อทำการเกษตรและกิจกรรมเสริมอาชีพในด้านต่างๆ ของราษฎรได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี
2. ราษฎรบ้าห้วยประสิทธิ์ จะสามารถเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าวได้เพิ่มขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ในขณะเดี๋ยวกันยังช่วยฟื้นฟู  สภาพป่าที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งน้ำจะให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นภาพโครงการ

zanngam

ที่มา:http://www.rid.go.th