โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี

ความเป็นมาของ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี

 

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี เดิมเป็นฝายทดน้ำห้วยคล้ายโครงการชลประทานขนาดเล็ก   ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี  2526  ต่อมาเกิดภาวะฝนตกหนัก   น้ำป่าไหลหลากท่วมและกัดเซาะอาคารชลประทานพังเสียหายใช้ประโยชน์ไม่ได้  นายคำผล    บำรุง  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหมากไฟ  ได้ทำหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยคล้าย   เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับราษฎร  ในการอุปโภค-บริโภค   และทำการเกษตรได้ตลอดปี  และทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม   2546

 

กรมชลประทาน  โดยสำนักชลประทานที่ 5  ได้ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ  พิจารณารายละเอียดความเหมาะสมของโครงการ    แล้วได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี  2550 แล้วเสร็จปี  2551  งบประมาณ 12.50  ล้านบาท

 

ที่ตั้งของโครงการ

บ.แสงอร่าม  หมู่  11     ต.กุดหมากไฟ    อ.หนองวัวซอ     จ.อุดรธานี
พิกัด  ตามแผนที่  1:50,000    48 QTD  503 – 878  ระวาง  5543 – III

ลักษณะโครงการ    

 

ต้นน้ำอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าหมากหญ้า”

– ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย                   1,160.2             มม./ปี

– พื้นที่รับน้ำฝน                            6.5                   ตร.กม.  หรือ   4,062  ไร่

– ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ            1.80                  ล้าน  ลบ.ม./ปี

– ความจุ                                      692,500            ลบ.ม.

– ทำนบดิน        กว้าง   6.00 เมตร     ยาว  155.00   เมตร     สูง     9.50 เมตร

– ท่อระบายน้ำปากคลองสายใหญ่ 1 แห่ง   ฝั่งขวา   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.30  เมตร

 

 

– อาคารระบายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก  1 แห่ง  สันฝายยาว  10.00  เมตร

 

 

อาคารมีความยาว  97.00 เมตร  อัตราการระบาย  20.00  ลบ.ม./วินาที

–  โครงการปิดทองหลังพระฯ เพิ่มระดับเก็บกัก   โดยเสริมระดับอาคารระบายน้ำล้นขึ้น 0.50  เมตร    ความจุน้ำเพิ่มขึ้น 145,500  ลบ.ม.   คิดเป็นความจุรวม  838,000  ลบ.ม.

โครงการปิดทองหลังพระ     

2.1 โครงการปิดทองหลังพระ     ดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม – มิถุนายน  2554

2.2 ลักษณะโครงการ

2.2.1 เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างฯ   โดยก่อสร้างตอม่อเพิ่มบริเวณสันอาคารระบายน้ำล้น  สำหรับใส่แผ่นไม้เพื่อกักเก็บน้ำสูง 0.50  เมตร  ความจุน้ำเพิ่มขึ้น 145,500  ลบ.ม.   รวมเป็นความจุอ่างฯ838,000  ลบ.ม.

2.2.2 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเข้าสู่แปลงนา  ด้วยระบบท่อส่งน้ำ PVC ขนาด  2,3,4,6  นิ้ว  ความยาวรวม 2,776 เมตร   แยกเป็น

พื้นที่อ่างฯห้วยคล้าย  1,972  เมตร

พื้นที่ฝายห้วยคำเข      804  เมตร  (ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง)

2.2.3 ปรับปรุงคันดินลำห้วยท้ายอ่างเก็บน้ำ  โดยยกระดับให้สูงกว่าพื้นนาประมาณ  1.00  เมตร  เพื่อพัฒนาเป็นสระน้ำขนาดใหญ่แบบแก้มลิงต่อเนื่องกัน  จำนวน  3  สระ ความจุประมาณ  20,000  ลบ.ม.   ,   30,000    ลบ.ม.   และ   25,000    ลบ.ม.    ตามลำดับ      พร้อมก่อสร้างท่อส่งน้ำเข้านา  เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เพาะปลูก

2.2.4 ในการดำเนินการก่อสร้างต่างๆ  โครงการปิดทองหลังพระ  จะพิจารณาออกแบบและดำเนินการเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆตามความต้องการของชาวบ้านที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ

2.2.5 วิธีการดำเนินงานก่อสร้าง  โครงการปิดทองหลังพระ  เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้าน

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  ส่วนแรงงานทั้งหมดชาวบ้านในพื้นที่ต้องร่วมกันดำเนินการเอง

2.2.6 พื้นที่ทำการเกษตรเป้าหมายของโครงการปิดทองฯ  ประมาณ  1,651  ไร่  แยกเป็น

พื้นที่อ่างฯห้วยคล้าย     1,014   ไร่

พื้นที่ฝายห้วยคำเข        637   ไร่    (ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง)

 

ที่มาของข้อมูล :

– สำนักงาน กปร.

 

ที่มา http://www.rdpbproject.com/press56/index.php?option=com_content&view=article&id=291&Itemid=155