โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

สถานที่ตั้ง

ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำร่องส้าน และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน สรุปความว่า ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และฝายทดน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำลาว เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง และมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย

ผลการดำเนินงาน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทำนบดิน ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 158.00 เมตร ความสูง 14.00 เมตร ความจุที่เก็บกักน้ำ 700, 000.00 ลบ.ม. พร้อมระบบส่งน้ำ

ประโยชน์ที่ได้รับ

สนับสนุนน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านทุ่งกระเทียม จำนวนรวม 326 ครัวเรือน ได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในฤดูฝนได้ประมาณ 3,000 ไร่ อย่างเพียงพอ


ที่มา : http://km.rdpb.go.th/Project/View/5725