โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน)พัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน(ก่อสร้างระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน)

โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน)พัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน(ก่อสร้างระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน)

 รายละเอียดโครงการ

โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน)พัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน(ก่อสร้างระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน)

สถานที่ตั้ง

ตำบล พระพุทธบาท อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยทอน อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อส่งน้ำเพิ่มเติมแก่สระเก็บน้ำประจำไร่นาของราษฎรตามแนวทฤษฎีใหม่

ผลการดำเนินงาน ปี 2546

กรมชลประทานจึงได้ดำเนินงานก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังน้ำและพลังไฟฟ้าบริเวณหมู่บ้านลุมพินี หมู่ที่ 6 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พร้อมระบบสูบ-ส่งน้ำขึ้นบ่อพักน้ำ ก่อสร้างถนนลำเลียงตามแนวท่อส่งน้ำ 9 สาย ความยาว 13.623 กิโลเมตร พร้อมขยายเขตระบบไฟฟ้าเข้าสู่หัวงานโรงสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ

1. ราษฎร จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านลุมพินี หมู่ที่ 6 อำเภอศรีเชียงใหม่ และบ้านน้ำทอน หมู่ที่ 2 กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จำนวน 233 ครัวเรือน 884 คน มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร

2. พื้นที่การเกษตรจะได้รับประโยชน์โดยตรง จำนวน 2,800 ไร่ และก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ขยายเขตบริการไฟฟ้า เส้นทางคมนาคม และช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตร