โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

 รายละเอียดโครงการ

โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาแสง อำเภอ ศรีวิไล จังหวัด บึงกาฬ

 

พระราชดำริ  เมื่อวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๑๙  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่บ้านศรีวิไล  ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้พิจารณาจัดสร้าง       โครงการชลประทานขึ้นที่บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูสิงห์(อยู่ระหว่างภูสิงห์กับภูวัว)ทางจังหวัดจึงขอความร่วมมือจากกรมชลประทานให้พิจารณาวางโครงการคลุมตลอดทั้งลุ่มน้ำ  จำนวน  ๑๕  โครงการ  คือโครงการอ่างฯ  ห้วยปอทม, อ่างฯ ห้วยกระซะ,  อ่างฯ  ห้วยก้านเหลือง,  อ่างฯ ห้วยกำภู,  อ่างฯ  ภูทอกใหญ่,  อ่างฯ  ภูทอกน้อยตอนใต้ (๑) ,  อ่างฯ  ภูทอกน้อยตอนใต้  (๒)  ,อ่างฯ  บ้านนาต้อง,  อ่างฯ  ห้วยสะแนน,  อ่างฯ  ห้วยทราย,  อ่างฯ  หนองกุดเค้า,  อ่างฯ  หนองสะอาม   อ่างฯ  บ้านดอนเสียด,  อ่างฯ  ห้วยบางบาด  และโครงการเขื่อนทดน้ำห้วยบางบาด

รายละเอียดโครงการ  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่อำเภอศรีวิไล  เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค


ที่มา : http://km.rdpb.go.th/Project/View/7372