โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

สถานที่ตั้ง

ตำบล บงเหนือ อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณารับโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทรายซึ่งชำรุดเสียหายและอุดตันไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรบ้านขามพัฒนา ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ตลอดปี

ผลการดำเนินงาน ปี 2547

ดำเนินการวางท่อส่งน้ำ ระยะทาง ๖.๘ กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างอาคารระบายตะกอน

ประโยชน์ของโครงการ

๑.    ทำให้ราษฎรบ้านหนองกุง หมู่ ๘ ตำบลบงเหนือ บ้านค้อใต้ หมู่ ๑ บ้านหนองแค หมู่ ๒ บ้านขาม หมู่ ๓ บ้านขามพัฒนา หมู่ ๙ บ้านชุมพล หมู่ ๔ บ้านคำเจริญ หมู่ ๕ บ้านหนองโข่ย หมู่ ๖ บ้านท่าวัด หมู่ ๗ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ ๘ ตำบลค้อใต้ และบ้านต่อเขต หมู่ ๙ ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๑,๕๙๐ ครัวเรือน ๗,๔๒๘ คน และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับประโยชน์โดยตรงมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

๒.   ทำให้ส่วนราชการสามารถส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ เช่น ประมง ปศุสัตว์ ให้แก่ราษฎรได้อย่างยั่งยืนเพราะมีโครงสร้างพื้นฐานในด้านแหล่งน้ำ  ที่ดี

อ่างเก็บน้ำห้วยทรายซึ่งจะได้ก่อสร้างระบบส่งน้ำ                               โรงผลิตน้ำประปาซึ่งรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยทราย

เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร

 


ที่มา : http://km.rdpb.go.th/Project/View/7019