โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

ความเป็นมา  

     เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างระบบชลประทานตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำปิง ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อจัดหาน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรให้แก่ ราษฎร พร้อมทั้งอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ให้ มีสภาพสมบูรณ์ ตลอดจนจัดสรรพื้นที่ป่าละเมาะให้ราษฎรทำการเกษตร เป็นที่มาของโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

สถานที่ดำเนินการ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

     โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๒๗๙,๕๐๑ ไร่ แบ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าไม้ประมาณ ๑๐๗,๗๙๑ ไร่ เป็นเขตไร่นา ชุมชน ประมาณ ๑๗๑,๗๑๐ ไร่ มีลักษณะเป็นเนินเขาและภูเขาสูงชันด้านตะวันออกโดยมีพื้นที่ราบและค่อนข้างราบบริเวณใกล้เคียงลำห้วยและริมฝั่งแม่น้ำปิง สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พื้นที่ที่ทำการเกษตรเป็นป่าเสื่อมโทรม สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเสื่อมโทรม กึ่งป่าค่อนข้างสมบูรณ์จึงเหมาะสมที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าอุดมสมบูร?์เพื่อการอนุรักษ์ไว้เป็น พื้นที่ต้นน้ำลำธารต่อไป

การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำ

     ดำเนินการซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำในเขตโครงการรวม ๓ แห่ง พร้อมซ่อมแซมอาคารประกอบด้านท้ายฝาย บ้านห้วยปุ๊ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร บริเวณลำห้วยแสง และห้วยคอควาย จำนวน ๔๐ แห่ง เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ ๔๐๐ ไร่ – ก่อสร้างโรงสูบน้ำ บ่อบาดาล และระบบส่งน้ำบ้านโรงวัว บ้านห้วยหนองสูนรวม ๒ แห่ง เพื่อประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูก ๔๐๐ ไร่
ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยพัฒนา จำนวน ๑ แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ ๓๐๐ ไร่
ขุดสระน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านห้วยส้ม จำนวน ๒ แห่ง ความจุ ๐.๐๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับประโยชน์ ๒๔๐ ไร่
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขะหมาหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๑,๒๕๐ เมตร ความจุ ๐.๔๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำ บริเวณแปลงจัดสรรที่ดินทำกินของราษฎร บ้านใหม่สารภี บ้านห้วยฝาง บ้านโรงวัว พื้นที่รับประโยชน์ ๔๕๐ ไร่ ราษฎรจำนวน ๙๐ ครอบครัว
ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสะแพทตอนบน จำนวน ๑ แห่ง เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ เพาะปลูก ๔๐๐ ไร่