โครงการ อ่างเก็บน้ำวัดซำขามถ้ำยาว ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวัดซำขามถ้ำยาว อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อ่างเก็บน้ำวัดซำขามถ้ำยาว ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ตั้ง

ตำบล บัวเงิน อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวัดซำขามถ้ำยาวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ พระโกศล จิตฺตปาโล รักษาการเจ้าอาวาสวัดซำขามถ้ำยาว ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวัดซำขามถ้ำยาวที่บ้านดงเย็น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับพระภิกษุและราษฎรใช้อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/26128 ลงวันที่ 12  ธันวาคม  2549

ผลการดำเนินงาน ปี 2551

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ โดยการขุดลอกและก่อสร้างทำนบดิน ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 296.5 เมตร สูง 4 เมตร พร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำล้น 1 แห่ง  ซึ่งจะทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น จากเดิม 30,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 108,700 ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

ทำให้ราษฎรบ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 150 ครัวเรือน 450 คน และพระภิกษุสงฆ์วัดซำขามถ้ำยาว มีน้ำใช้สำหรับสำหรับการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี โดยสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ทำการเกษตรได้ประมาณ 50 ไร่ นอกจากนั้นยังเป็นการแก้ไขปัญหาการอพยพแรงงาน

สภาพพื้นที่ก่อสร้างก่อนเริ่มโครงการ                                               พระภิกษุ  สามเณร และราษฎรบริเวณโครงการฯ


ที่มา : http://km.rdpb.go.th/Project/View/7624