โครงการฝายเขาตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านเขาตันหยง ม.4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

พระราชดำริ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2520   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อธิบดีกรมชลประทานและคณะเข้าเฝ้าที่ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ มีพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการสำรวจทางน้ำบนเขาตันหยงที่เป็นต้นน้ำของลำน้ำที่ไปสู่บ่อเลี้ยงปลาพระราชทานเชิงเขาตันหยง โดยให้ทำการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำขนาดเล็กบริเวณต้นน้ำเป็นชั้นๆเพื่อบรรเทาภาวะน้ำท่วมบ่อเลี้ยงปลาในฤดูฝนและส่งน้ำให้กับบ่อเลี้ยงปลาในฤดูแล้ง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อเก็บกักน้ำและส่งน้ำให้กับบ่อเลี้ยงปลาพระราชทาน
  • เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมบ่อเลี้ยงปลาพระราชทาน

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

  • เก็บกักน้ำและส่งให้กับบ่อเลี้ยงปลาพระราชทาน
  • ป้องกันปัญหาน้ำท่วมบ่อเลี้ยงปลาพระราชทาน

ลักษณะโครงการ

  • ข้อมูลอุทกวิทยา
  • พื้นที่รับน้ำเหนือฝาย 1.00 ตารางกิโลเมตร
  • ก่อสร้างปี 2521 งบประมาณ 1,146,600.- บาท
  • ลำน้ำสายที่1 ก่อสร้างฝายหินก่อขนาดสูง 1.50 เมตร 3 แห่ง สันฝายยาว 10.00 เมตร
  • ลำน้ำสายที่2 ก่อสร้างฝายหินก่อขนาดสูง 1.50 เมตร 3 แห่ง สันฝายยาว 10.00 เมตร

 

โครงการฝายเขาตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

nara25

ที่มา:http://www.rid.go.th