โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบือราเป๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบือราเป๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.3 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

พระราชดำริ

โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบือราเป๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อ 20 สิงหาคม 2520  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการโคกเคียนและโครงการระบายน้ำพรุบาเจาะ   อ.เมือง  จ.นราธิวาส  ทรงมีพระราชดำรัสกับอธิบดีกรมชลประทานว่า  พื้นที่นาทางทิศใต้ของโครงการระบายน้ำโคกเคียนยังมีพรุเล็กๆ 2-3 พรุให้กรมชลประทานพิจารณาระบายน้ำออกจากพรุดังกล่าว โดยให้ขุดคลองไปเชื่อมกับคลองระบายน้ำของโครงการโคกเคียนเป็นระบบระบายน้ำพ่วงหรือขุดคลองระบายน้ำจากพรุเล็กๆไปลงคลองระบายน้ำใหญ่เพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำยะกัง (แม่น้ำบางนรา)  แล้วแต่ความเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อการระบายน้ำที่ท่วมขังพื้นที่การเกษตร ประมาณ 3,000 ไร่

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

  • ระบายน้ำที่ท่วมขังพื้นที่การเกษตร จำนวน 3,000 ไร่

ลักษณะโครงการ

  • ข้อมูลอุทกวิทยา
  • พื้นที่รับน้ำ 6.45 ตารางกิโลเมตร
  • ก่อสร้างปี 2521 งบประมาณ 1,599,300.- บาท
  • ขุดลอกคลองขนาดก้นกว้าง 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 4,160 เมตร ลาดข้าง 1:2 จำนวน 3 สาย           

ปัญหาและอุปสรรค

  • ด้านโครงสร้าง

ปัจจุบันคลองระบายน้ำเกิดการตื้นเขิน ทำให้การระบายน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพ

แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหา

  • ด้านโครงสร้าง

เห็นควรขุดลอกคลองระบายน้ำบือราเป๊ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบือราเป๊ะ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านบือราเป๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบือราเป๊ะ
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบือราเป๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่มา : http://www.rid.go.th/