“ในหลวง” กับการสื่อสาร ความสนพระราชหฤทัยเมื่อทรงพระเยาว์

“ในหลวง” กับการสื่อสาร ความสนพระราชหฤทัยเมื่อทรงพระเยาว์

“ในหลวง” กับการสื่อสาร ความสนพระราชหฤทัยเมื่อทรงพระเยาว์

“ในหลวง” VR009 / HS1A กับการสื่อสาร ความสนพระราชหฤทัยเมื่อทรงพระเยาว์ เรื่องเกี่ยวกับวิทยุ ด้วยความสนพระทัย ทรงรวบรวมพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งไปซื้ออุปกรณ์วิทยุต่างๆ ซึ่งเขาเอามาใส่กระจาดขายเลหลังไว้หน้าร้านในเมืองโลซานน์ แล้วทรงทำมาประกอบเป็นเครื่องวิทยุแบบใช้แร่ ซึ่งเป็นเครื่องรับวิทยุรุ่นแรกๆ ของโลก มีส่วนประกอบสำคัญคือ แร่หนวดแมว (Cat Whisker) และขดลวดที่ม้วนอยู่ในกรอบรูปหกเหลี่ยม เมื่อทรงประกอบเสร็จ จึงต่อเข้ากับสายลวดไฟฟ้าที่ได้ขึงไว้ใช้เป็นสายอากาศ แล้วทรงปรับที่ตัวแร่ จนสามารถรับฟังสถานีส่งวิทยุกระจายเสียงบางแห่งในทวีปยุโรปได้ ทรงพอพระทัยและภูมิพระทัยมาก

เมื่อกิจการวิทยุได้วิวัฒนาการจากเครื่องที่ใช้แร่มาเป็นเครื่องรับวิทยุที่ใช้หลอด ได้ทรงทดลองต่อสายจากลำโพงของเครื่องวิทยุจากห้องบรรทมของพระองค์ท่าน ไปต่อเข้ากับลำโพงในห้องบรรทมของสมเด็จพระเชษฐาธิราช รัชกาลที่ ๘ เป็นการให้บริการเสียงตามสาย ซึ่งทรงพอพระทัยและภูมิพระทัยเช่นกัน

ด้วยความสนพระทัยในวิชาช่างดังกล่าว ในระหว่างที่ยังประทับศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เมืองโลซานน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงเลือกที่จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อต้องเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างกระทันหัน จึงทรงจำเป็นที่ต้องเลิกราไประยะหนึ่ง

ในหลวงได้ทรงเริ่มศึกษาค้นคว้าในเรื่องเท็คนิกการสื่อสารทางวิทยุใหม่ อย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑ ความสนพระทัยในวิชาช่างแขนงนี้มาตั้งแต่ยังทรง พระเยาว์ประการหนึ่งและทรงตระหนักในความสำคัญว่าการสื่อสารทางวิทยุจะเป็นสื่อที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยให้พระองค์ท่านได้ทราบข่าวสารสารทุกข์สุกดิบของพสกนิกรให้ได้โดยรวดเร็วทันต่อ เหตุการณ์…

 


ที่มา :  www.youtube.com