โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

ตำบลบางยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนที่ดินซึ่งนางทองปรุง ดรุณศรี และนางสิริอาภา รัชตะหิรัญ ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 1 แปลง พื้นที่รวม 12 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา  ในตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ที่มา :  มูลนิธิชัยพัฒนา (The Chaipattana Foundation)