พระราชดำรัสเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2521

พระราชดำรัสเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2521

 

“วิถีทางดำเนินของบ้านเมืองและประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจากความวิปริตผันแปร
ของวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จึงต้องระมัดระวัง
ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเป็นอยู่ โดยประหยัดเพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวต่อไปได้โดยสวัสดี”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2521

เครดิตภาพ คลังภาพสำนักพระราชวัง และ สำนักราชเลขาธิกา

ที่มา : http://news.sanook.com/