โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ จังหวัดสุโขทัย

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้

ชื่อโครงการ : อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านโซกเปื่อย ตำบลนาขุนไกร  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย

ความเป็นมาของโครงการ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ทรงรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2551  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  ได้ขอพระราชทานโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแมมอก – นาขุนไกร เพื่อช่วยเหลือราษฎร 9 ตำบล  ในเขตอำเภอศรีสำโรง และ อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย

วัตถุประสงค์โครงการ :
1.แก้ไขปัญหาในการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค – บริโภค และการทำเกษตรกรรม
2.เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในเขตพื้นที่ตำบลนาขุนไกร  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย

ลักษณะโครงการ :
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเก็บกัก 1.62 ล้าน ลบ.ม. ทำนบดินกว้าง  6.00  ม.  สูง  12.00  ม.  ยาว 159  ม.
ทำนบดินช่องเขาขาด  กว้าง  6.00  ม.  สูง  13.00  ม.  ยาว  149  ม.  อาคารระบายน้ำล้น  1  แห่ง  และท่อส่งน้ำ  1  แห่ง  ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างประมาณ  360  วัน

งบประมาณ :
งบประมาณค่าก่อสร้าง  35,911,200  ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ต่อเนื่องปี พ.ศ.2553

ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน :
1.ด้านการออกแบบแล้วเสร็จ
2.ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดสุโขทัยแล้ว
3.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ  1,000  ไร่  และบรรเทาปัญหารการขาแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 12 ตำบลนาขุนไกร  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย  จำนวน  1,235  ครัวเรือน   รวมถึงการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
โครงการก่อสร้าง  1  สำนักชลประทานที่ 4  ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  62000

รูปโครงการ

Hwoykai1     Hwoykai2

Hwoykai3     Hwoykai4

ที่มา : http://www.rid.go.th/