โครงการ ปรับปรุงขยายสะพานรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการ ปรับปรุงขยายสะพานรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงขยายสะพานรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริ

โครงการ ปรับปรุงขยายสะพานรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘ สรุปความว่า “ลิงจะกินกล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบทั้งหวี โดยเอาไปเก็บไว้ที่แก้มก่อน …ด้วยพฤติกรรมการนำกล้วยหรืออาหารมาสะสมไว้ที่กระพุ้งแก้มก่อนการกลืนกินนี้ เป็นพฤติกรรมตัวอย่างที่จะนำมาใช้ในการระบายน้ำท่วมออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง บริเวณด้านตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา …ฝั่งตะวันออก ได้แก่ การขุดลอก ขุดขยายคลอง และช่องทางระบายน้ำลงสู่ทะเล การปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง คือ คลองด่าน บางปลา บางปลาร้า และบางบำหรุ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

สถานที่ตั้ง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย ไ้ด้ดำเนินการขยายช่องระบายน้ำบริเวณสะพานรถไฟข้ามคลอง ได้แก่ คลองสี่วาพาสวัสดิ์ คลองสามบาท คลองบางน้ำจืด

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

มีเส้นทางระบายน้ำได้สะดวก ลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาน้ำหลากและอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ที่มา : สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 1

 


ที่มา : http://km.rdpb.go.th/Project/View/6632