โครงการขุดลอกสระน้ำวัดป่าภูโหล่นธรรมเจริญ ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

โครงการขุดลอกสระน้ำวัดป่าภูโหล่นธรรมเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดโครงการ

โครงการขุดลอกสระน้ำวัดป่าภูโหล่นธรรมเจริญ ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ตั้ง

ตำบล ขอนยูง อำเภอ กุดจับ จังหวัด อุดรธานี

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการขุดลอกสระน้ำวัดป่าภูโหล่นธรรมเจริญ บ้านหนองเจริญ  ตำบลขอนยูง  อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลการดำเนินงาน ปี 2546

กรมชลประทานได้ขุดลอกสระน้ำวัดป่าภูโหล่นธรรมเจริญ ขนาดความจุ 63,000 ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

ราษฎรบ้านหนองเจริญ  หมู่ที่ 7 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 110 ครัวเรือน 460 คน และพระภิกษุ สามเณรในวัดป่าภูโหล่นธรรมเจริญ ได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

               วัดป่าภูโหล่นธรรมเจริญและราษฎรใกล้เคียง

              พิกัด ๑๙๒๒๔๐๐ N ๒๒๖๘๐๐  E ระวาง  ๕๕๔๓-I


ที่มา : http://km.rdpb.go.th/Project/View/6730