โครงการ ขุดลอกคลองระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ ขุดลอกคลองระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ในโครงการ ขุดลอกคลองระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้
ในปี ๒๕๒๓ (สถานการณ์เกิดฝนตกชุกทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ฝนตกหนักติดต่อกัน ปริมาณน้ำฝนสูงถึง ๒๐๐ ม.ม. มีน้ำเหนือหลากและเกิดน้ำท่วมขัง)
•    เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็ว โดยผ่านแนวคลองทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ขยายทางน้ำหรือเปิดทางน้ำในจุดที่ผ่านทางหลวงหรือทางรถไฟ

•    สร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตชุมชนของกรุงเทพมหานคร สร้างสถานที่เก็บกักน้ำตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
•    กำหนดให้มีเขตพื้นที่สีเขียว (Green Belt) ซึ่งสามารถแปรสภาพเป็นทางระบายน้ำได้ด้วยเมื่อมีน้ำหลาก

สถานที่ตั้ง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแผนงานและโครงการ เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริ ดังนี้ผลการดำเนินงาน

1.ดำเนินการขุดลอกคลอง ขยายคลองที่มีอยู่เดิม และขุดใหม่นอกแนวคันกั้นน้ำ เพื่อระบายลงสู่ทะเล รวม 9 คลอง

2.ขุดลอกบึงและสถานที่่เก็บน้ำโดยดำเนินการขุดบึงรวม 2  แห่ง คือ บึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม และบึงบ้านม้า เขตสวนหลวง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาน้ำหลากและอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่มา : สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 1

 


ที่มา : http://km.rdpb.go.th/Project/View/6636