โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน

๑. ความเป็นมาของโครงการ

สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ทรงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมรองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย โดยจัดหาพื้นที่รองรับให้ใหม่ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ราษฎรผู้อพยพต้องเดือดร้อน และจะได้เป็นตัวอย่างสำหรับโครงการอื่นๆ ต่อไป

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ได้เข้าดำเนินการร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ภายใต้โครงการฯ ในเขตพื้นที่ ๓ อำเภอ คือ อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่อง รวม ๒๗ หมู่บ้าน

๒. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำให้เกิดผลประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีองค์กรต่างๆ ของหมู่บ้านช่วยดูแลรักษา รวมทั้งช่วยบริหารแหล่งน้ำ
  2. เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีนประเภทปลาแก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ของโครงการฯ
  3. เพื่ออบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการเลี้ยงปลา และการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
  4. เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการจับปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ และปลาที่เลี้ยงในบ่อของราษฎร
  5. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังและฝึกอบรมให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

๓. เป้าหมาย

  1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๒๐๐ราย
  2. เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ จำนวน ๖ แห่ง
  3. ประมงโรงเรียน จำนวน ๖ แห่ง
  4. ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ คณะกรรมการครูและนักเรียน จำนวน ๓๒๐ ราย
  5. ติดตามและแนะนำเกษตรกร จำนวน ๑๐ ครั้ง

๔. พื้นที่ดำเนินงาน

เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อำเภอป่าซาง และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๕๖

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

– สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

– สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน

– ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

– สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง