โครงการปาแดกือแย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปาโจ ม.4 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

โครงการปาแดกือแย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปาโจ ม.4 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส พิมพ์ อีเมล
พระราชดำริ

เนื่องด้วยวันที่  22  กันยายน  2528   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ลุ่มทำนาของราษฎรบ้านต้นไทรและบ้านบือแนบิแย  ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่นาในเขตตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และเสด็จพระราชดำเนิน        ทอดพระเนตรประตูบังคับน้ำไม้แก่น กิ่งอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้ ” ที่บริเวณบ้านปาแดกือแย มีลำน้ำขนาดเล็กและสภาพภูมิประเทศเหมาะที่จะสร้าง   อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กได้ ควรพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อเก็บน้ำไว้ส่งให้กับพื้นที่ทำนาบริเวณบ้านต้นไทรและบ้านบือแนบิแยในฤดูแล้งต่อไป ” เมื่อวันที่ 19  กันยายน 2529  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายสุหะ    ถนอมสิงห์  อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทานและนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. เข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ได้พระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้ ” ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่าง   เก็บน้ำบ้านปาแดกือแย ที่บริเวณหมู่บ้านปาแดกือแย ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส   เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำนาในบริเวณดังกล่าว ที่มักขาดแคลนน้ำในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเป็นประจำเพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี ”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • อุปโภค-บริโภค 3 หมู่บ้าน 450 ครอบครัว
 • การเกษตร ในฤดู 800 ไร่

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

 • ทำการเกษตร จำนวน 800 ไร่
 • อุปโภค – บริโภค 3 หมู่บ้าน 450 ครัวเรือน

ลักษณะโครงการ

 • ข้อมูลอุทกวิทยา
 • พื้นที่รับน้ำเหนือฝาย 1.80 ตารางกิโลเมตร
 • ก่อสร้างปีงบประมาณ 2530 ใช้งบประมาณ 3,790,000 บาท
 • ฝายคสล.ขนาดสูง 1.70 เมตร สันฝายยาว 17.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
 • ท่อส่งนํ้าขนาด ø 0.15 เมตร ความยาว 3,648 เมตร จำนวน 1 แห่ง
 • ถังกรองนํ้าและถังเก็บนํ้าขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง
 • บ่อพักนํ้าขนาดก้นบ่อ ø 5.00 เมตร ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง

การบริหารจัดการน้ำ

 • ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจรูปแบบของโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นด้านต่างๆ จากราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะดำเนินการ (Public Hearing) แล้วเมื่อวันที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2532

 

โครงการปาแดกือแย  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านปาโจ  หมู่ที่ 4  ตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส

 

nara15

ที่มา rid.go.th