รายละเอียดโครงการ โครงการ อนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้าง ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

โครงการ อนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้าง ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

โครงการ อนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้าง ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการ

โครงการ อนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้าง ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

สถานที่ตั้ง

ตำบล นางัว อำเภอ นาหว้า จังหวัด นครพนม

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้างไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่พระมหาชัยวุฒิ พุทธฺวโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย บ้านนางัว หมู่ที่ 1 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ขอพระราชทานโครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้างให้เป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/8036 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2548

ผลการดำเนินงาน ปี 2549

ขุดลอกหนองกุดเลาะพื้นที่ 150 ไร่ ยาว 1,300 เมตร กว้าง 140 เมตร    ลึก 3 เมตร วางท่อรับน้ำ 13 แห่ง ก่อสร้างอาคารระบายน้ำหนองกุดกว้างและทำนบดินยาว 400 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 6 เมตร และคันดินกั้นกุดเลาะกุดกว้าง ยาว 100 เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 2 เมตร ซึ่งจะทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้ 779,000 ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ของโครงการ

หนองกุดเลาะและกุดกว้างล้อมรอบด้วยป่าโคกกุดเลาะมีพื้นที่ 907 ไร่ ปัจจุบันมีวัชพืชปกคลุมและตื้นเขิน ในฤดูแล้งน้ำจะไหลลงสู่น้ำอูน ทำให้ราษฎรบุกรุกตัดไม้เพื่อแปรรูปและเผาถ่านแทนทำการประมง และในช่วงฤดูฝนน้ำจากลำน้ำอูนจะไหลเข้ามาในบริเวณหนองกุดเลาะกุดกว้าง โดยจะนำเอาสัตว์น้ำต่างๆเข้ามาด้วย  เมื่อถึงฤดูแล้งน้ำลดลงพันธุ์ปลาต่างๆจะอาศัยอยู่ในหนองน้ำ ราษฎรสามารถทำการประมง เลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ 100 ไร่ ตลอดจนสามารถคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าบุ่ง ป่าทามและแหล่งขยายพันธุ์ปลาของชุมชนได้

รายละเอียดโครงการ โครงการ อนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้าง ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

สภาพหนองกุดเลาะก่อนทำการขุดลอก

รายละเอียดโครงการ โครงการ อนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้าง ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

สภาพพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม

 


ที่มา : http://km.rdpb.go.th/Project/View/7484