พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑

line-3

line-4

“… ท่านมีหน้าที่อันสำคัญผูกพันอยู่ ที่จะต้องตอบแทนคุณของทุกฝ่ายที่ได้อุปการะช่วยเหลือ การทดแทนคุณนั้นมิใช่สิ่งที่ยากนักถ้าท่านประพฤติตนดีมีสัมมาอาชีวะเป็นหลักฐานเป็นที่เชิดชูวงศ์ตระกูล ก็เป็นการได้ทดแทนคุณบิดามารดาถ้าท่านหมั่นศึกษาค้นคว้าวิชาการให้มีความรู้ความสามารถ เหมาะแก่กาลสมัยก็เป็นการได้ทดแทนคุณครูบาอาจารย์และในประการสุดท้าย ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่าง โดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้ว ก็เป็นการได้ทดแทนคุณประชาชน คนไทยทุกคน…”

line-1

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑


ที่มา  :  http://www.dhammathai.org/