พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ แก่เด็กและเยาวชนไทย

พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ แก่เด็กและเยาวชนไทย

“…เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้ เป็นคนมีระเบียบ และคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถ เล่าเรียน และทำการงานต่างๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน…”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2521


“…เด็กๆ ต้องฝึกหัดอบรมทั้งกายทั้งใจให้เข้มแข็งเป็นระเบียบ และสุจริตเพื่อประโยชน์ของตนในภายหน้า เพราะคนที่ไม่ เข้มแข็งไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ระเบียบและความดี ยากนัก ที่จะได้ประสบความสำเร็จและความเจริญอย่างแท้จริงในชีวิต…”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2526


“…เด็ก มีสมองแจ่มใส เชื่อและจำสิ่งต่างๆได้ง่าย ทั้งมี ความอยากรู้อยากเห็นมากด้วย เพราะฉะนั้น จึงควรอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับการศึกษาฝึกฝนที่ดี แต่เยาว์วัย เพื่อ ให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่จะสร้างสรรค์ความเจริญ ก้าวหน้า และความวัฒนาผาสุกให้แก่ตนเองและส่วนรวมในกาลข้างหน้า…”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2520


“…เด็กต้องเรียนความรู้ อบรมความดี ฝึกหัดวินัยให้มีพร้อมแต่เยาว์วัย จึงจะมีความสุขความเจริญได้ ทั้งในวันนี้และวันหน้า…”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2523


“…เด็กมีโอกาสดีเพราะอยู่ในวัยที่มีผู้คอยโอบอุ้ม ช่วยเหลือ จึงต้องรีบเร่งขวนขวายเล่าเรียนความรู้ อบรม ความดี ฝึกหัดการทำการงาน ไว้ให้คล่องแคล่ว ขยันและอดทน เติบโตขึ้นจักได้เป็นที่พึ่ง ของตนเองและของคนอื่นได้ไม่เดือดร้อน…”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2524


“…เด็ก เป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็น ที่จะต้องได้รับ การอบรมเลี้ยงดูอย่าง ถูกต้องเหมาะสม ให้มีศรัทธามั่นคงใน คุณความดี มีความประพฤติเรียบร้อย สุจริต และมีปัญญา ฉลาดแจ่มใสในเหตุผล…”

พระราชดำรัส พระราชทานในโอกาสปีเด็กสากล 1 มกราคม 2522


“…การส่งเสริมให้เด็กรู้จักประเพณีนิยมของไทย ไม่ให้ลืมศิลปดั้งเดิมของเรานั้น เป็นที่น่าอนุโมทนายิ่งนัก…”

พระราชดำรัส ในวันเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ 1 ธันวาคม 2505


“…เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำ การงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้ มีความสามารถมีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้และ การทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ ตกต่ำ…”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2530


“…วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญ มั่นคงในชีวิตเด็กๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา จักได้ มีความฉลาดรอบรู้ ว่าอะไรคือความดี และอะไรคือ ความเสื่อมเสีย เพื่อนำทางชีวิตของตนไปสู่ความสุข ความเจริญได้โดยถูกต้องและสมบูรณ์…”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2527


“…เด็ก ต้องทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยันเอา การเอางานเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ ให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมี ประโยชน์และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต..”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2529


“..ความรู้ประโยชน์แท้จริงของสิ่งทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้อง ปลูกฝังให้หยั่งลึกในตัวเด็ก เด็กจักได้เติบโตเป็นคน ฉลาดเที่ยงตรงและสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ที่พึงประสงค์ ให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้แน่นอนมีประสิทธิภาพ..”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2532


“…เยาวชนทั้งหลายที่อยู่ในวัยเรียน ย่อมมีความมุ่งมั่นที่จะ ศึกษาวิชาการต่างๆ ให้ได้มากๆเพื่อนำไปใช้ทำ ประโยชน์สร้างสมความสุขความเจริญ ให้แก่ตัวเองตลอดจนส่วนรวม แต่การใช้วิชาความรู้นั้นจำเป็น จะต้องใช้อย่างถูกต้องด้วยคุณธรรมและความสามารถ ที่เหมาะจึงจะได้ผลเต็มเปี่ยม…”

พระบรมราโชวาท ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ สนามศุภชลาศัย 1 กรกฎาคม 2522


“…นักเรียนที่ยังก่อเรื่องวิวาท จนเกิดความเสียหายแก่ตน แก่โรงเรียน ขอให้สำนึกว่าการกระทำเช่นนั้น อาจกลายเป็นการทำลายอนาคตของตนไปได้อย่างคิดไม่ถึง ฉะนั้น ขอให้พยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้มีค่า เป็นคนเต็มคน ให้เป็นคนดีมีประโยชน์ให้ จงได้…”

พระราชดำรัส ในพิธีเปิดงานกรีฑา ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ 1 ธันวาคม 2512


“…ปัญหาเยาวชนหมายความว่าเยาวชนทำตัวเป็นอันธ พาล ทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สม ปัญหาเยาวชนนี้ไม่ใช่ เรื่องของเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องพยายามหาทาง ป้องกันและแก้ไข…”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน วันรพี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 9 มีนาคม 2513


“…กิจการใดที่ทำให้การรับน้องใหม่ จะต้องมีเหตุผลและต้องให้ ทุกคนได้เห็นเหตุผลนั้น ไม่ใช่สักแต่จะให้น้องใหม่กลัว พี่รุ่นเก่าเท่านั้น การที่จะให้น้องใหม่มีความเกรงกลัวรุ่นพี่นั้นเป็นการดี แต่สมควรที่จะให้น้องใหม่เข้ามาแล้วเคารพนับถือพี่ จะดีกว่าการเกรงกลัว…”

พระราชดำรัสพระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 พฤศจิกายน 2512


 

ที่มา :    http://www.vcharkarn.com/