โครงการ อ่างเก็บน้ำภูทอก ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

โครงการ อ่างเก็บน้ำภูทอก ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

 รายละเอียดโครงการ

โครงการ อ่างเก็บน้ำภูทอก ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาแสง อำเภอ ศรีวิไล จังหวัด บึงกาฬ

 โครงการอ่างเก็บน้ำภูทอก

พระราชดำริ  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2520  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่จะสร้างอาคาร  ปตร.ห้วยบางบาด   และทรงเยี่ยมราษฎร  อำเภอบึงกาฬ ได้มีพระราชดำรัสกับอธิบดีกรมชลประทานและผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เรื่องการสร้างอ่างเก็บน้ำต่าง  ๆ  ในบริเวณลุ่มน้ำบางบาด  รวมทั้งอ่างฯ  ภูทอก

รายละเอียดโครงการ  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่อำเภอศรีวิไล เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภค-บริโภค


ที่มา : http://km.rdpb.go.th/Project/View/7373