โครงการ อ่างเก็บน้ำภูทอก ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

โครงการ อ่างเก็บน้ำภูทอก ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

โครงการ อ่างเก็บน้ำภูทอก ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

 รายละเอียดโครงการ

โครงการ อ่างเก็บน้ำภูทอก ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาแสง อำเภอ ศรีวิไล จังหวัด บึงกาฬ

 โครงการอ่างเก็บน้ำภูทอก

พระราชดำริ  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2520  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่จะสร้างอาคาร  ปตร.ห้วยบางบาด   และทรงเยี่ยมราษฎร  อำเภอบึงกาฬ ได้มีพระราชดำรัสกับอธิบดีกรมชลประทานและผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เรื่องการสร้างอ่างเก็บน้ำต่าง  ๆ  ในบริเวณลุ่มน้ำบางบาด  รวมทั้งอ่างฯ  ภูทอก

รายละเอียดโครงการ  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่อำเภอศรีวิไล เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภค-บริโภค


ที่มา : http://km.rdpb.go.th/Project/View/7373