“ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง “

“ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง “

รูปแบบของ ส.ค.ส.พระราชทานตั้งแต่ปีแรกนั้น ยังไม่มีการตกแต่งลวดลายใดๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ ก็ได้เริ่มมีการประดับประดาเป็นรูปแบบ ส.ค.ส.มากขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปี ๒๕๔๙ เป็นภาพสี นอกจากนี้ คำลงท้ายของ ส.ค.ส.พระราชทาน ตั้งแต่ปีดังกล่าวเป็นต้นมา จะมีข้อความ “พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad, D.Brahmaputra, Publisher”(ใน ส.ค.ส. ปี ๒๕๔๙)และ “Printed at the Suvarnnachad Publishing, C.Brahmaputra, Publisher” (ใน ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๐)


ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๓๐
พระราชทาน ส.ค.ส. ฉบับแรก ทรงยังใช้คำว่า กส. ๙ ปรุ มีใจความสั้น บริเวณรอบ ๆ ส.ค.ส. ไม่มี การตกแต่งลวดลายใด ๆ
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๓๑
ทรงสอนให้ทุกคนคิดและทำในสิ่งที่ดี เพื่อให้บังเกิดแต่สิ่งดี ๆ ในชีวิต
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๓๒
ทรงให้นิยาม ๔ ประการของความสุข ว่าคือ ความปรารถนาดีต่อกัน ความอนุเคราะห์ ความยินดี ความสงบ

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๓๓
ทรงให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เบียดเบียน จิตใจมั่นคง มีสติ และมีปัญญา ฉลาดรอบรู้
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๓๔
ทรงชี้ให้คนไทยใช้ความเพียร อดทน ฝึกฝนให้เกิดปัญญา และมีสติระมัดระวัง
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๓๕
ทรงให้คนไทยมุ่งทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อความสุขในวันพรุ่งนี้

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๓๖
ทรงเน้นเรื่องการมองปัญหาให้ชัดเจนและตรงจุด การมีสติ คิดและทำอย่างสร้างสรรค์
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๓๗
ทรงกล่าวถึงโครงการพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๓๘
ทรงให้ข้อคิดในการร่วมมือกันทำงาน เกี่ยวกับการพูด การฟัง

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๓๙
ทรงให้คนไทยตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลในการแก้ปัญหา และการประสานประโยชน์เพื่อประเทศชาติ
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๔๐
ทรงกล่าวถึงพลังความคิด และให้คติในการพูด การคิด และการทำ
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๔๑
ทรงพระราชทานกำลังใจ ในการต่อสู้วิกฤตเศรษฐกิจ

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๔๒
ทรงให้คนไทยมีความเพียร เช่นเดียวกับพระมหาชนก และทรงเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๔๓
ทรงกล่าวถึงการเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ และให้มองโลกในแง่ดี
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๔๔
ทรงให้ทบทวนบทเรียนจากอดีต เพื่อเตรียมตัวฟันฝ่าปัญหาในอนาคต และตั้งมั่นอยู่ในความดี และความสุจริตใจ

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๔๕
ทรงกล่าวถึงปัญหาความขัดแย้ง ขัดแข้งขัดขากัน และให้แก้ปัญหาโดยใช้หัว คือสมอง ควบคุมทุกส่วนของตัว รวมทั้งขา ให้อยู่ในระเบียบ
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๔๖
ทรงกล่าวถึงสุนัขทรงเลี้ยง ว่าเป็นเพื่อนที่ดี
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๔๗
ทรงกล่าวถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลก ภายหลังเหตุการณ์วินาศกรรม ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ทรงให้คนไทยมีความรักสามัคคีกัน

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๔๙
เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์สีเขียว มีภาพปักรูปคุณทองแดงที่กระเป๋าด้านซ้าย ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๕๐
เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง และสุนัขทรงเลี้ยง ที่เป็นเหลนของคุณทองแดงอีก ๙ สุนัข
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๕๑
เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดปกติขาว ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง และสุนัขทรงเลี้ยง ที่เป็นเหลนของคุณทองแดงอีก ๔ สุนัข

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๕๒
เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์สากลสีน้ำตาลอ่อน ผ้าปักพระกระเป๋าสีฟ้าสดใส ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาว ทรงผูกเนคไทสีฟ้าอ่อน ประทับบนพระเก้าอี้ ทรงฉายกับคุณทองแดง สุวรรณชาด ที่นั่งอยู่ข้างพระเก้าอี้ และคุณนายแดง แม่ของคุณทองแดง ที่หมอบเฝ้าอยู่อีกข้างหนึ่ง
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๕๓
เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์แจ๊คเก็ตสีชมพูเข้ม ปักรูปคุณทองแดงที่ด้านซ้ายของพระอุระ ทับฉลองพระองค์ชั้นในสีขาว ประทับบนพระเก้าอี้หวาย ที่ตั้งอยู่กลางสนามหญ้าและสวนดอกไม้ทรงฉายกับคุณทองแดงและคุณทองหลาง สุนัขทรงเลี้ยงที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างพระเก้าอี้ทั้งสองด้าน
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๕๔
เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์สากลสีครีม ผ้าปักพระกระเป๋าเป็นผ้าลายริ้วสีเหลืองสลับเทา ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาว ทรงผูกเนคไทลายริ้วสีเหลืองสลับเทาประทับบนพระเก้าอี้ด้านข้างพระเก้าอื้ที่ประทับทั้งสองข้างมีโต๊ะสูงโต๊ะด้านซ้ายวางแจกัน แก้วก้านสูงปักดอกไม้หลากสี โต๊ะด้านขวาวางแจกันแก้วขนาดเล็กปักดอกไม้หลากสีเช่นกันทรงฉายกับสุนัขทรง

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๕๕
ทรงเตือนสติให้คนไทยทั้งหลายมีความเพียร เช่นเดียวกับพระมหาชนก ที่ทรงอดทนว่ายน้ำในมหาสมุทรด้วยความเพียร จนรอดชีวิต ประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดจาการกระทำ ไม่ได้เกิดจากแค่เพียงความคิด
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๕๖
ทรงสอนเรื่องความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุข ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา ทวีค่าของน้ำใจไมตรีเอย
ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๕๗
เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์สากลสีน้ำเงินเข้ม ทรงผูกเนกไทสีเขียวอ่อน มีลวดลายเข้าชุดกับผ้าปักพระกระเป๋า ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาว ฉลองพระบาทสีดำ

ที่มา : เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com