ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง ปี ๒๕๓๐

ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง ปี ๒๕๓๐

fcc4585a6739493ba4fa184d0decec19

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย   

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๐

วันพุธ ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙

                “…ความสงบภายในหรือจิตใจที่ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก ควรจะทำให้มีขึ้น เพราะผู้ที่มีจิตใจสงบ จะใช้ความคิดพิจารณาของตนได้อย่างกว้างขวางและถูกต้องดีขึ้น ความคิดที่ประกอบด้วยความสงบ มีศักยภาพสูง อาจนำไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่จะอำนวยความสุข ความเจริญก้าวหน้า ตอลดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนปรารถนา ให้สัมฤทธิ์ผลได้…”

ที่มา : http://www.kanzuksa.com/King_Card.asp

 : เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com