ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง ปี ๒๕๓๑

ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง ปี ๒๕๓๑

newyear30

พระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย

ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๓๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

                “…ความเมตตาปรองดองและความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันนั้นยังมีอยู่ในจิตใจคนไทย ถ้าเราทั้งหลายพยายามนึกถึงประโยชน์และความสุขความเจริญของส่วนรวมให้มาก พยายามหันหน้าเข้าหากันและมองกันในทางดีอยู่เสมอก็จะเข้าใจกัน และร่วมมือร่วมงานกันได้เป็นอันดี…”

ที่มา : http://www.kanzuksa.com/King_Card.asp

 : เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com