โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก

อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำริ :
         สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ความเป็นมา :
          สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับ คุณสุหัส   บุญญาวิวัฒน์
ผู้ช่วยเลขาพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ให้พิจารณาพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดตั้ง โครงการตามแนวทางบ้านเล็กในป่าใหญ่  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยคุณสหัส  บุญญาวิวัฒน์  ได้ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (ป่าไม้เขตเชียงใหม่เดิม) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม  ซึ่งคณะทำงานได้คัดเลือกพื้นที่ดอยฟ้าห่มปก (ดอยผ้าห่มปก)  ตำบลแม่สาว  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ และเมื่อวันเสาร์ที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2544  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่ครั้งแรก และมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้ง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ
ดอยฟ้าห่มปก

วัตถุประสงค์ :
                   2.1 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ให้ราษฎรยากไร้ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้มีที่อยู่ที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะ “ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ”
2.3 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพต้นน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์
2.4 เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป

ที่ทำการโครงการ :
                ตั้งอยู่ที่บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยผ้าห่มปก หมู่ที่15 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด E 518960   N 2219950 ระวางแผนที่ 4849III  ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,670 เมตร อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

 

พื้นที่เป้าหมาย :
                  มีจำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก หมู่ที่ 15
ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎร  3  ชนเผ่า คือ อาข่า มูเซอ และลีซอ จำนวน 18 ครัวเรือน  แยกเป็นชาย 38 คน หญิง 39 คน รวมทั้งสิ้น 77 คน

ขอบเขตโครงการ :
                        ทิศเหนือ         จรด     สันดอยป่าคา
ทิศใต้             จรด     สันดอยปู่หมื่น
ทิศตะวันออก  จรด     สันดอยป่าคา
ทิศตะวันตก    จรด     สันดอยผ้าห่มปก

ประโยชน์ที่ราษฎรได้รับ :
            6.1 ราษฎรมีที่อยู่ ที่ทำกิน เป็นหลักแหล่ง
6.2 ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางบ้านเล็กในป่าใหญ่

แผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 :
            1.งานสำรวจและศึกษาสมุนไพร   จำนวน  1  งาน                  130,000   บาท

2.งานธนาคารอาหารชุมชน  จำนวน  1  งาน                          150,000   บาท

3.งานอำนวยการและบริหารโครงการ    จำนวน  1  งาน          220,000   บาท

4.บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 100 ไร่                    100,000   บาท

5.บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี จำนวน 450 ไร่                   216,000   บาท

6.บำรุงป่าไม้ใช้สอย 200 ไร่                                                 180,000   บาท

7.ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 2-6 จำนวน 300 ไร่                 198,000   บาท

8.ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 7-10 จำนวน 400 ไร่               180,000   บาท

9.แนวกันไฟ 5 กิโลเมตร                                                     25,000   บาท

10.งานพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว                            100,000   บาท

รวมงบประมาณ          1,499,000   บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556

สำรวจและศึกษาพืชสมุนไพร

ธนาคารอาหารชุมชน

อำนวยการและบริหารโครงการ

บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2 – 6 ปี จำนวน 100 ไร่

บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7 – 10 ปี จำนวน 450 ไร่

บำรุงป่าไม้ใช้สอย 200 ไร่

 

 

ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 2 – 6 จำนวน 300 ไร่

ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 7 – 10 จำนวน 400 ไร่

แนวกันไฟ 5 กิโลเมตร

งานพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ที่มาของข้อมูล :
            สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)